prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

C.E.C.C.A.R. legislatie

 
 
DESPRE C.E.C.C.A.R. - prezentarea CECCAR | raport anual 2006| contact
 

Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului | Organele de conducere si de control ale Corpului

 
 
 
ORGANELE DE CONDUCERE SI DE CONTROL ALE CORPULUI
 
 
 • Organele centrale de conducere ale Corpului sunt Conferinta Nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati, denumita in continuare Conferinta Nationala, Consiliul Superior al Corpului, denumit in continuare Consiliul Superior, si Biroul permanent al Consiliului Superior, denumit in continuare Biroul permanent.

 • Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului.
  Conferinta Nationala este constituita din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1/100.

 • Conferinta Nationala este legal constituita, daca este asigurata participarea majoritatii membrilor prevazuti la pct. 4, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta Nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la pct. 4 alin.2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.

 • Conferinta Nationala este ordinara si extraordinara
  Conferinta Nationala ordinara se intruneste anual prin grija Consiliului Superior, care alege locul de desfasurare si are loc in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar. Convocarea Conferintei Nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile inaintea datei de desfasurare a acesteia.

 • Conferinta Nationala ordinara are urmatoarele atributii:
  a) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
  b) stabileste directiile de baza si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
  c) examineaza si aproba, prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului Superior;
  d) aproba, prin vot deschis, bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;
  e) aproba, prin vot deschis, organigrama Consiliului Superior, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a aparatului propriu si a consiliilor filialelor;
  f) aproba, prin vot deschis, sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare in consiliile filialelor Corpului pe anul urmator, la propunerea presedintelui Consiliului Superior;
  g) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului Superior si ai comisiei de cenzori a acestuia; alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei superioare de disciplina;
  h) aproba raportul Consiliului Superior referitor la rezultatul alegerilor privind reinnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;
  i) aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului si al taxelor de inscriere in evidenta Corpului;
  j) hotaraste asupra propunerilor de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, formulate de Comisia superioara de disciplina;
  k) stabileste anual cotizatiile pe transe de venit, datorate de membrii Corpului;
  l) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si ale consiliilor filialelor;
  m) confirma lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului, in conformitate cu anexa nr.3;
  n) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atributii prevazute de actele normative, precum si a propriilor hotarari.

 • Conferinta Nationala extraordinara are loc numai in cazuri deosebite si se convoaca cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea ei, de catre Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie initiativa sau la propunerea filialelor reprezentand peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

 • Cu ocazia Conferintei Nationale extraordinare pot fi organizate "zile de studii" (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrari executate si expuse de experti contabili si contabili autorizati si, eventual, cu concursul unor persoane si personalitati din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul Superior dintre membrii sai.

 • Consiliul Superior exercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica; in mod esential, are ca atributie reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.

 • Consiliul Superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si a contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:

 

Ponderea expertilor contabili in raport cu

numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii.

Numarul membrilor titulari Numarul membrilor supleanti
 

Experti

contabili

Contabili

autorizati

Experti

contabili

Contabili

autorizati

 

Pana la 50% inclusiv

14 10 4 4

Peste 50% si pana la 65% inclusiv

15 9 5 3

Peste 65% si pana la 85% inclusiv

18 6 6 2

Peste 85% si pana la 100%

21 3 7 1

100%

24 - 8 -
 
 
 • Stabilirea locurilor aferente celor doua categorii profesionale se face, potrivit alin. 1, de catre Biroul permanent, cu 3 luni inaintea datei stabilite pentru alegeri.

 • Functiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remunerate; acestia insa beneficiaza de decontarea cheltuielilor de deplasare si reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizatii pentru activitatile efectiv prestate pentru Corp, in limitele si conditiile aprobate de Conferinta Nationala.

 • Membrii titulari si supleanti ai Consiliului Superior sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii activitatilor Corpului mandatele a jumatate din numarul celor alesi sunt reinnoite la fiecare 2 ani.

 • Locurile vacante in Consiliul Superior provin, de regula, din incetarea mandatului celor care au implinit patru ani in cadrul acestuia; de asemenea, mandatul membrilor care se afla in situatia prevazuta la alin.4 al pct.98 inceteaza. Membrii carora le inceteaza mandatul pot sa isi depuna candidatura si sa fie realesi dupa o perioada cel putin egala cu cea a mandatului indeplinit.

 • Alegerile pentru Consiliul Superior se fac prin vot secret; sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum 2/3 din numarul voturilor exprimate. in cazul in care candidatii nu intrunesc aceasta majoritate se organizeaza al doilea tur de scrutin, la care sunt declarati alesi cei care au intrunit majoritatea simpla a voturilor exprimate.

 • Modul de depunere a candidaturilor, de desfasurare a votarii si de stabilire a celor alesi este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 • Consiliul Superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului Superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Hotararile Consiliului Superior sunt valabile daca au fost luate cu 2/3 din numarul membrilor sai, care trebuie sa reprezinte cel putin 3/4 din numarul membrilor acestora. Daca nu s-a intrunit acest numar de voturi, al doilea tur de scrutin are loc in cursul unei alte sedinte, cu o participare de cel putin 40% din numarul membrilor, cu aceeasi ordine de zi si facand obiectul unei convocari speciale in termen de 15 zile. in acest caz, hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedinta este hotarator.
  Deliberarile Consiliului Superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

 • Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
  a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
  b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
  c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
  d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
  e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
  f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat;
  g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
  h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
  i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
  j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;
  k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
  l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;
  m) indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

 • Biroul permanent al Consiliului Superior este compus din presedinte, ales de Conferinta Nationala, si din vicepresedinti, alesi de Consiliul Superior. Presedintele Consiliului Superior este si presedintele Biroului permanent.

 •  Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii Consiliului Superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabila cu votul a 2/3 din numarul celor prezenti, care trebuie sa fie de cel putin 3/4 din numarul membrilor Consiliului superior. La un al doilea tur, candidatii sunt alesi pe baza majoritatii simple, dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai in varsta. Dupa expirarea mandatului, vicepresedintii Biroului permanent pot fi realesi dupa o perioada egala cu cea a mandatului detinut.

 •  in cazul cand postul devine vacant sau daca un membru este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul, se procedeaza la o noua alegere.

 • Biroul permanent al Consiliului Superior se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai. Deciziile emise de Biroul permanent intre sedintele Consiliului Superior se prezinta acestuia pentru validare.

 • Biroul permanent, cu doua luni inaintea inceperii anului, stabileste normativele de cheltuieli la nivelul Corpului si al filialelor ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului, privind:
  - cheltuielile de deplasare in tara si strainatate;
  - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, sectiunilor si ale invitatilor acestora;
  - cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile si obligatiile diverse ce revin membrilor Consiliului Superior, tinand seama de functiile acestora.

 • Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru un mandat de 4 ani. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Pentru asigurarea continuitatii, in primul an de mandat presedintele ales isi indeplineste atributiile prevazute de lege si de regulament, putand solicita si sprijinul fostului presedinte.

 • Presedintele Consiliului Superior asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si a deciziilor Biroului permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului.

 •  Presedintele Consiliului Superior are urmatoarele atributii:
  a) convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ale Biroului permanent;
  b) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament;
  c) prezinta anual Consiliului Superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
  d) aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala;
  e) prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale;
  f) numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul Superior, personalul propriu al Corpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea Biroului permanent;
  g) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai;
  h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, Consiliul Superior si Biroul permanent.

 • Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrarile consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participand la dezbateri fara drept de vot.

 • Presedintele Consiliului Superior poate sa delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinata.

 •  Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are competenta sa reuneasca la sediul uneia dintre filialele Corpului pe presedintii consiliilor filialelor sau pe reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv. Aceste reuniuni au numai un caracter de informare. Presedintele Consiliului Superior isi desfasoara activitatea la sediul Corpului, in program normal de lucru, cel putin doua zile pe saptamana.

 • Fiecare vicepresedinte al Consiliului Superior conduce activitatea unei sectiuni, comisii sau departament, potrivit celor stabilite de Biroul permanent al Consiliului Superior. Vicepresedintii, cu acordul Biroului permanent, au acces la lucrarile consiliilor filialelor, participand la dezbateri fara drept de vot.

 • Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de patru ani, de Conferinta Nationala ordinara, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior, si anume: doi din cadrul expertilor contabili, unul din cadrul contabililor autorizati. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive.

 • Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Consiliului Superior pentru exercitiul financiar incheiat, a concordantei dintre operatiunile inregistrate in contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportand Conferintei Nationale in legatura cu regularitatea si sinceritatea bilantului si a executiei bugetare. De asemenea, cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei Nationale. Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul Superior.

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi Ón contul RO39 RZBR 0000 0600 0656 3487 deschis la Raiffeisen BANK Reşiţa Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.